Our Products

 • BHAGWATI CONSTOP
 • STAMINA CAPSULE
 • STAMINA OIL
 • STRESSNIL CAPSULE
 • HINGVASHTAK CHURNA
 • LIVREX SYRUP
 • TRIPHLA CHURNA
 • LITONE SYRUP
 • DHATU PAUSHTIK CHURNA
 • ACIDOX SYRUP
 • SITOPALADI CHURNA
 • SARPGANDHA GHAN VATI
 • LAKSHMI VILAS RAS NARDIYA
 • RAS RAJ RAS
 • AROGYA VARDHNI VATI
 • YOGRAJ GUGGLE
 • KAISHORE GUGGLE
 • RASMANIKYA
 • SIDH MAKARDHWAJ
 • SHILAJETIC CAPSULE
 • LAVAN BHASKAR CHURNA
 • RHUMAGOLD CAPSULE
 • PANCH SAKAR CHURNA
 • D CURE TABLET
 • SARASWAT CHURNA
 • COUGH CURE SYRUP
 • SHIVAKSHAR CHURNA
 • RHUMAGOLD OIL
 • AVIPATTIKAR CHURNA
 • POWERFORT SYRUP
 • ARSODNI VATI
 • HANDRA PRABHA VATI
 • AJAH PARVARTANI VATI
 • SHILAJIT BADI VATI
 • KANKAYAN VATI RAS
 • KUMAR KALYAN RAS
 • EKANG VIR RAS
 • GANDHAK RASAYAN
 • PUNARVADI MANDOOR
 • RAS SINDUR
 • TRIVANG BHASM
 • VANG BHASM
 • LAUH BHASM
 • ASHOKARISHT
 • ARJUNARISHT
 • ABHAYARISHT
 • ASHVAGANDHA RISHT
 • DASMULARISHT
 • KHADIRARISHT
 • SARASWATRISHT
 • MAHARASNADI KADHA
 • KUMARIASAV
 • KANAKASAV
 • MAHAVISHGARBH OIL
 • MAHANARAYAN OIL
 • SAPTGUN OIL
 • LOHASAV
 • HONEY
 • MAHABHRINGRAJ OIL
 • LAL DANT MANJAN
 • SHANKH PUSHPI SYRUP